Decyzje RM – Maj 2019

Zobacz decyzje Rady Miejskiej Wrocławia podjęte na kwietniowej sesji w 2019 r. Nie znajdziesz ich na pierwszych stronach gazet, ale są ważne, bo w realny sposób wpływają na życie realnych mieszkańców. Zapraszam serdecznie!

Zmiany w budżecie na rok 2019

Zwiększenie planu wydatków, w zadaniu „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, o kwotę 5.616.270 zł – zwiększenie środków finansowych (z częściowym przesunięciem z roku 2020) wynika z konieczności uruchomienia w roku bieżącym procedury przetargowej dla projektu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, a także możliwością zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym zagospodarowania wnętrz podwórzowych w obrębie ulic Ofiar Oświęcimskich/ pl. Solny/ Rynek/ Świdnicka oraz przyśpieszenia realizacji inwestycji budowy osłon śmietnikowych i uporządkowania terenu wnętrza przy ul. Hallera 105-113;

Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale Rodzina o kwotę 589.130 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dodatkowych 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach w latach 2019-2020.

Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty 16 wytypowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych pustostanów lokali mieszkalnych, w ramach projektów przeznaczonych na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „Droga do samodzielności” Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz „Droga do domu” Towarzystwa Pomocy Brata Alberta.

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia planu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 117.830 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Rondo Reagana – zielona enklawa” oraz „Miejska Wyspa Zieleni Plac Grunwaldzki – Rondo Reagana”

Zwiększenie planu wydatków, w zadaniu „Monitoring prewencyjny Wrocławia” o kwotę 115.628 zł – na wykonanie monitoringu wizyjnego niezbędnego dla dozoru i ochrony zabytkowego kościółka w Parku Szczytnickim;

Czytaj uchwałę budżetową i uzasadnienie. Sprawdź wyniki głosowania.

Planowanie przestrzenne

Rada uchwaliła dwa plany miejscowe – na Tarnogaju i na osiedlu Karłowice-Różanka. Jednak szczególnie interesujące wydają się przystąpienia do sporządzenia planów w północnej części miasta – w okolicach Boya-Żeleńskiego i pl. Daniłowskiego.

Porządek obrad, uchwały, wyniki głosowań

3. Projekt uchwały uchylającej uchwałę nr LXIII/1503/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków
do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu – druk nr 268/19

Projekt uchwały druk nr 268/19
Wynik głosowania druk nr 268/19


4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 – druk nr 252/19

Projekt uchwały druk nr 252/19
Uzasadnienie druk nr 252/19
Wynik głosowania druk nr 252/19


5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
oraz mieszkaniach chronionych – druk nr 250/19

Projekt uchwały druk nr 250/19
Uzasadnienie druk nr 250/19
Wynik głosowania druk nr 250/19


6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/1565/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej – druk nr 259/19

Projekt uchwały druk nr 259/19
Uzasadnienie druk nr 259/19
Wynik głosowania druk nr 259/19


7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu – druk nr 251/19

Projekt uchwały druk nr 251/19
Uzasadnienie druk nr 251/19
Wynik głosowania druk nr 251/18


8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu 
oraz nadania statutu – druk nr 260/19

Projekt uchwały druk nr 260/19
Wynik głosowania druk nr 260/19


9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę – druk nr 247/19

Projekt uchwały druk nr 247/19
Uzasadnienie druk nr 247/19
Wynik głosowania druk nr 247/19


10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław – druk nr 246/19

Projekt uchwały druk nr 246/19
Uzasadnienie druk nr 246/19
Wynik głosowania druk nr 246/19


11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Miasto – druk nr 248/19

Projekt uchwały druk nr 248/19
Uzasadnienie druk nr 248/19
Wynik głosowania druk nr 248/19


12. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu – druk nr 253/19

Projekt uchwały druk nr 253/19
Wynik głosowania druk nr 253/19


13. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu – druk nr 254/19

Projekt uchwały druk nr 254/19
Wynik głosowania druk nr 254/18


14. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu – druk nr 255/19

Projekt uchwały druk nr 255/19
Wynik głosowania druk nr 255/19


15. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu – druk nr 256/19

Projekt uchwały druk nr 256/19
Wynik głosowania druk nr 256/19


16. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Murarskiej we Wrocławiu – druk nr 257/19

Projekt uchwały druk nr 257/19
Wynik głosowania druk nr 257/19


17. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Piastowskiej we Wrocławiu – druk nr 258/19

Projekt uchwały druk nr 258/19
Wynik głosowania druk nr 258/19


18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya-Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu – druk nr 239/19

Projekt uchwały druk nr 239/19
Uzasadnienie druk nr 239/19
Wynik głosowania druk nr 239/19


19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piotra Czajkowskiego, Stanisława Przybyszewskiego i alei Jana Kasprowicza we Wrocławiu – druk nr 240/19

Projekt uchwały druk nr 240/19
Uzasadnienie druk nr 240/19
Wynik głosowania druk nr 240/19


20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu – druk nr 241/19

Projekt uchwały druk nr 241/19
Uzasadnienie druk nr 241/19
Wynik głosowania druk nr 241/19


21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kazimierza Witalisa Szarskiego we Wrocławiu – druk nr 242/19

Projekt uchwały druk nr 242/19
Uzasadnienie druk nr 242/19
Wynik głosowania druk nr 242/19


22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa we Wrocławiu – druk nr 243/19

Projekt uchwały druk nr 243/19
Uzasadnienie druk nr 243/19
Wynik głosowania druk nr 243/19


23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Kamieńskiego i ulicy Mieczysława Romanowskiego we Wrocławiu – druk nr 244/19

Projekt uchwały druk nr 244/19
Uzasadnienie druk nr 244/19
Wynik głosowania druk nr 244/19


24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szybowcowej, 
Na Ostatnim Groszu, Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wrocławiu – druk nr 261/19

Projekt uchwały druk nr 261/19
Uzasadnienie druk nr 261/19
Wynik głosowania druk nr 261/19


25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk nr 245/19

Projekt uchwały druk nr 245/19
Uzasadnienie druk nr 245/19
Wynik głosowania druk nr 245/19


26. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Tarnogaj – druk nr 228/19

Projekt uchwały druk nr 228/19
Wynik głosowania druk nr 228/19


27. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice – Różanka 
– druk nr 229/19

Projekt uchwały druk nr 229/19
Wynik głosowania druk nr 229/19


28. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Karłowice – Różanka 
– druk nr 230/19

Projekt uchwały druk nr 230/19
Wynik głosowania druk nr 230/19


29. Projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika pani Jolanty Małgorzaty Orzechowskiej – druk nr 263/19

Projekt uchwały druk nr 263/19
Wynik głosowania druk nr 263/19


30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia 
– druk nr 262/19

Projekt uchwały druk nr 262/19
Wynik głosowania druk nr 262/19


31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu – druk nr 238/19

Projekt uchwały druk nr 238/19
Wynik głosowania druk nr 238/19


32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 235/19

Projekt uchwały druk nr 235/19
Wynik głosowania druk nr 235/19


33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 236/19

Projekt uchwały druk nr 236/19
Wynik głosowania druk nr 236/19


34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 237/19

Projekt uchwały druk nr 237/19
Wynik głosowania druk nr 237/19


35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – druk nr 234/19

Projekt uchwały druk nr 234/19
Wynik głosowania druk nr 234/19


36. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – druk nr 231/19

Projekt uchwały druk nr 231/19
Wynik głosowania druk nr 231/19


37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – druk nr 233/19

Projekt uchwały druk nr 233/19
Wynik głosowania druk nr 233/19


38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu – druk nr 266/19

Projekt uchwały druk nr 266/19
Wynik głosowania druk nr 266/19


39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zapewnienia bezpłatnej opieki weterynaryjnej zwierzętom adoptowanym ze schroniska – druk nr 232/19

Projekt uchwały druk nr 232/19
Wynik głosowania druk nr 232/19

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.